Recent Posts

การปลูกถ่ายอวัยวะเพศชายการผ่าตัด

สหรัฐฯ ปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์ในหมู

กว่าจะเป็นผู้หญิงข้ามเพศ

สำเร็จ ปลูกถ่ายอวัยวะเพศชาย ครั้งแรกในอเมริกา

ผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้ป่วยภาวะสมองตายสำเร็จ

จำลองวิธีการแปลงเพศ ศัลยกรรมจาก ช้างน้อย เป็น หอยสังข์

Related Posts
Бойко М. С.