Recent Posts

เนื่องจากสมาชิกไส้เลื่อนอาจจะน้อย

ไส้เลื่อน ไส้เน่า ถึงตาย

การผ่าตัดไส้เลื่อน โดย Mesh graft with glue

การเตรียมตัวก่อนและหลังการผ่าตัดไส้เลื่อน

ไส้เลื่อน

โรคไส้เลื่อนรักษาด้วย เมล็ดลิ้นจี่ Lychee seed

Related Posts
Суханов А. Е.